Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Rada Miejska
XXIX Sesja w dniu 26 stycznia 2017, godz. 16:00, w CK RONDO ul.Kolejowa 12 w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji
2.
Powitanie radnych i zaproszonych gości
3.
Stwierdzenie quorum
4.
Przyjęcie porządku obrad
5.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
6.
Wybór protokólanta posiedzenia
7.
Informacja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o działalności w okresie międzysesyjnym
8.
Informacja Komisji Rewizyjnej z prac w okresie międysesyjnym
9.
Interpelacje i zapytania radnych
10.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a)
przyjęcia do wykonania zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego
b)
udzielenia pomocy finansowej
c)
zmian w budżecie gminy
d)
zmiany WPF na lata 2017-2023
e)
zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Oborniki w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017
f)
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku dolat 5 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisk Wielkopolski
g)
nadania imienia Grodziskiej Orkiestrze Dętej w Grodzisku Wielkopolskim
h)
zmiany Uchwały Nr II/14/95 Rady Miasta i Gminy w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 19.04.1995r w sprawie utworzenia instytucji kultury- orkiestra
i)
zmiany Uchwały Nr XXVII/181/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 24.11.2016r w sprawie nadania statutu instytucji kultury - Grodziska Orkiestra Dęta
j)
przyjęcia przez Gminę Grodzisk Wielkopolski zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
k)
zmiany Uchwały Nr XXVIII/192/2001 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 26.04.2001r w sprawie utworzenia instytucji kultury
l)
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2017
m)
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych oraz publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż Gmina Grodzisk Wielkopolski organy oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
n)
uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody
11.
Wolne głosy i wnioski
12.
Zakończenie posiedzenia