Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Wspólna
Posiedzenie w dniu 23 stycznia 2017, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia
4.
Przedstawienie informacji z prac Komisji Rady
5.
Omówienie projektów uchwał w sprawie:
a)
przyjęcia do wykonania zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego
b)
udzielenia pomocy finansowej
c)
zmian w budżecie gminy
d)
zmiany WPF na lata 2017-2023
e)
zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Oborniki w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017
f)
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach ,dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisk Wielkopolski
g)
nadania imienia Grodziskiej Orkiestrze Dętej w Grodzisku Wielkopolskim
h)
zmiany Uchwały Nr II/14/95 Rady Miasta i Gminy w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 19.04.1995r w sprawie utworzenia instytucji kultury- orkiestra
i)
zmiany Uchwały Nr XXVII/181/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 24 listopada 2016r w sprawie nadania statutu instytucji kultury - Grodziska Orkiestra Dęta
j)
przyjęcia przez Gminę Grodzisk Wielkopolski zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
k)
zmiany Uchwały Nr XXVIII/192/2001 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 26.04.2001r w sprawie utworzenia instytucji kultury
l)
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2017
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski