Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Rada Miejska
XXVIII Sesja w dniu 15 grudnia 2016, godz. 16:00, w sali CK RONDO ul.Kolejowa 12 w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji
2.
Powitanie radnych i zaproszonych gości
3.
Stwierdzenie quorum
4.
Przyjęcie porządku obrad
5.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Załączniki
sesja - 24.11.2016
6.
Wybór protokolanta posiedzenia
7.
Informacja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o działalności w okresie międzysesyjnym
8.
Informacja Komisji Rewizyjnej z prac w okresie międzysesyjnym
9.
Interpelacje i zapytania radnych
10.
Podjęcie uchwał w sprawie
a)
udzielenia pomocy finansowej Gminie Oborniki
b)
zmian w budżecie gminy
c)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2016-2023
d)
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2017-2023
e)
uchwalenia budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na rok 2017
f)
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych oraz publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inne niż Gmina Grodzisk Wielkopolski organy oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
g)
wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce
11.
Wolne głosy i wnioski
12.
Zakończenie posiedzenia