Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Wspólna
Posiedzenie w dniu 12 grudnia 2016, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Przedstawienie informacji z prac Komisji w okresie międzysesyjnym
5.
Omówienie projektów uchwał w sprawie:
a)
udzielenia z budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2017 roku pomocy finansowej dla Gminy Oborniki
b)
zmian w budżecie gminy
c)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2016-2023
d)
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych oraz publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inne niż Gmina Grodzisk Wielkopolski organy oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
e)
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski
6.
Przedstawienie głównych założeń projektu budżetu gminy na rok 2017
7.
Sprawy bieżące
8.
Wolne głosy i wnioski