Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Rada Miejska
XXVII Sesja w dniu 24 listopada 2016, godz. 16:00, w sali CK RONDO ul.Kolejowa 12 w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji
2.
Powitanie radnych i zaproszonych gości
3.
Stwierdzenie quorum
4.
Przyjęcie porządku obrad
5.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
6.
Wybór protokolanta posiedzenia
7.
Informacja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o działalności w okresie międzysesyjnym
8.
Informacja Komisji Rewizyjnej z prac w okresie międzysesyjnym
9.
Interpelacje i zapytania radnych
10.
Podjęcie uchwał w sprawie
a)
zmian w budżecie gminy
b)
przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ,o których mowa w art 3. ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
c)
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku
d)
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
e)
uchylenia uchwały Nr XXXVI/228/2002 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 28.02.2002r w sprawie ustalenia minimalnych stawek za dzierżawę gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy Grodzisk Wielkopolski
f)
określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Grodzisk Wielkopolski
g)
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu aktywizacji gospodarczej, położonego przy ul.Fabrycznej w Grodzisku Wielkopolskim
h)
nadania statutu instytucji kultury - Centrum Kultury RONDO
i)
nadania statutu instytucji kultury - Grodziska Biblioteka Publiczna
j)
nadania statutu instytucji kultury - Grodziska Orkiestra Dęta
k)
nadania nazwy rondu
l)
zmiany Uchwały Nr XXVI/168/2016r Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 26.10.2016r w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości na 2017r.
m)
zmiany Uchwały Nr XXVI/169/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 26.10.2016r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
n)
zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2016-2023
11.
Wolne głosy i wnioski
12.
Zakończenie posiedzenia