Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Wspólna
Posiedzenie w dniu 21 listopada 2016, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Przedstawienie informacji z prac Komisji Rady w okresie międzysesyjnym
5.
Omówienie projektów uchwał w sprawie:
a)
zmian w budżecie gminy
b)
przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art..3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
c)
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku
d)
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
e)
uchylenia Uchwały Nr XXXVI/228/2002 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 28.02.2002r w sprawie ustalenia minimalnych stawek za dzierżawę gruntów komunalnych na terenie miasta i gminy Grodzisk Wielkopolski
f)
określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Grodzisk Wielkopolski
g)
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu aktywizacji gospodarczej, położonego przy ul.Fabrycznej w Grodzisku Wielkopolskim
h)
nadania statutu instytucji kultury - Centrum Kultury Rondo
i)
nadania statutu instytucji kultury - Grodziska Biblioteka Publiczna
j)
nadania statutu instytucji kultury - Grodziska Orkiestra Dęta
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski