Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Finansów i Sfery Budżetowej
Posiedzenie w dniu 14 listopada 2016, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Omówienie założeń do Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r oraz Gminnego Programu Profilaktyki Narkotykowej na 2017r.
5.
Omówienie założeń do programu współpracy Gminy Grodzisk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r
6.
Omówienie proponowanych zmian w statutach instytucji kultury
7.
Sprawy bieżące
8.
Wolne głosy i wnioski