Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Rada Miejska
XXVI Sesja w dniu 26 października 2016, godz. 16:00, w sali CK RONDO ul.Kolejowa 12

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji
2.
Powitanie radnych i zaproszonych gości
3.
Stwierdzenie quorum
4.
Przyjęcie porządku obrad
5.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
6.
Wybór protokolanta posiedzenia
7.
Informacja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o działalności w okresie międzysesyjnym
8.
Informacja Komisji Rewizyjnej z prac w okresie międzysesyjnym
9.
Interpelacje i zapytania radnych
10.
Podjęcie uchwał w sprawie
b)
zmiany Uchwały Nr XV/86/2015 Rady Miejskiej z dnia 17.12.2015r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023
c)
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
d)
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
e)
zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Grodzisk Wielkopolski
f)
zmiany Uchwały Nr VI/40/95 Rady Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski z dnia 28.10.1995r w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej
11.
Przedstawienie informacji o złożonych przez radnych i pracowników samorządowych oświadczeniach majątkowych za 2015 rok.
12.
Wolne głosy i wnioski
13.
Zakończenie posiedzenia