Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Rada Miejska
XXV Sesja w dniu 28 września 2016, godz. 16:00, w sali CK RONDO ul.Kolejowa 12 w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji
2.
Powitanie radnych i zaproszonych gości
3.
Stwierdzenie quorum
4.
Przyjęcie porządku obrad
5.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Załączniki
sesja-31.08.2016
6.
Wybór protokolanta posiedzenia
7.
Informacja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o działalności w okresie międzysesyjnym
8.
Informacja Komisji Rewizyjnej z prac w okresie międzysesyjnym
9.
Interpelacje i zapytania radnych
10.
Podjęcie uchwał w sprawie
a)
zaciągnięcia kredytu długoterminowego
b)
zmian w budżecie gminy
c)
zmiany Uchwały Nr XV/86/2015 Rady Miejskiejz dnia 17.12.2015r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023
d)
wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Grodzisk Wielkopolski do partnerstwa z Powiatem Grodziskim przy realizacji projektu "Plan na lepsze jutro" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 7 - Włączenie społeczne, Działanie 7.2 - usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 - usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednotki organizacyjne
e)
zmiany Studium uwarunkowań i kierunkówn zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski zatwierdzonego Uchwałą Nr XLII/268/2002 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 19.09.2002r
f)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Rakoniewickiej, Poznańskiej i Zielonogórskiej w Grodzisku Wielkopolskim
g)
wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek nr 214/7i 216/9, połozonych w Grodzisku Wlkp, zapisanych w księdze wieczystej KW nr PO1S/0038126/0
h)
wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na okres 10 lat
i)
zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Grodzisk Wielkopolski
j)
wyposażenia w majątek Stołówek Gminnych w Grodzisku Wielkopolskim
11.
Wolne głosy i wnioski
12.
Zakończenie posiedzenia