Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Wspólna
Posiedzenie w dniu 26 września 2016, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Przedstawienie informacji z prac Komisji w okresie międzysesyjnym
5.
Omówienie projektów uchwał w sprawie:
a)
zaciągnięcia długoterminowego kredytu
b)
zmian w budżecie gminy
c)
zmiany Uchwały Nr XV/86/2015 Rady Miejskiej z dnia 17.12.2015r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.
d)
zmiany studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski zatwierdzonego Uchwałą Nr XLII/268/2002 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 19 wrzesnia 2002r.
e)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Rakoniewickiej, Poznańskiej i Zielonogórskiej w Grodzisku Wielkopolskim.
f)
wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek nr 214/7 i 216/9, położonych w Grodzisku Wielkopolskim, zapisanych w księdze wieczystej KW nr PO1S/00038126/0
g)
wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na okres 10 lat
h)
zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Grodzisk Wielkopolski
i)
wyposażenia w majątek Stołówek Gminnych w Grodzisku Wielkopolskim
j)
wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Grodzisk Wielkopolski do partnerstwa z Powiatem Grodziskim przy realizacji projektu "Plan na lepsze jutro" w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 7-Włączenie społeczne, Działanie 7.2 - usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1.- usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski