Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Rada Miejska
XXIV Sesja w dniu 31 sierpnia 2016, godz. 16:00, w sali CK RONDO ul. Kolejowa 12

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji
2.
Powitanie radnych i zaproszonych gości
3.
Stwierdzenie quorum
4.
Przyjęcie porządku obrad
5.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
6.
Wybór protokolanta posiedzenia
7.
Informacja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o działalności w okresie międzysesyjnym
8.
Informacja Komisji Rewizyjnej z prac w okresie międzysesyjnym
9.
Interpelacje i zapytania radnych
10.
Podjęcie uchwał w sprawie
a)
udzielenia z budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski pomocy finansowej dla Gminy Granowo na realizację zadania pn."Przebudowa ulicy Cmentarnej w Granowie".
b)
zmian w budżecie Gminy
c)
udzielenia z budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2017r pomocy finansowej dla Gminy Granowo na realizację zadania pn."Przebudowa drogi gminnej - ulica Powstańców Wielkopolskich w Granowie".
d)
udzielenia z budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3579P Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wielkopolski na odcinku od granicy Gminy do ul.Środkowej wraz zbudową kanalizacji deszczowej - etap I."
e)
zmiany Uchwały Nr XV/86/2015 Rady Miejskiej z dnia 17.12.2015r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023
f)
zmiany Uchwały Nr XVI/138/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 29 marca 2012r w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w mieście Grodzisk Wielkopolski, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu pobierania opłat.
g)
przyjęcia od Skarbu Państwa darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Pszczewie.
h)
zniesienia pomnika przyrody
i)
przystąpienia Gminy Grodzisk Wielkopolski do partnerstwa
11.
Wolne głosy i wnioski
12.
Zakończenie posiedzenia