Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Rada Miejska
XXIII Sesja w dniu 29 czerwca 2016, godz. 16:00, w sali CK RONDO ul.Kolejowa 12 w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji
2.
Powitanie radnych i zaproszonych gości
3.
Stwierdzenie quorum
4.
Przyjęcie porządku obrad
5.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
6.
Wybór protokolanta posiedzenia
7.
Wręczenie Medali Honorowych " Zasłużony dla Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski"
8.
Informacja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o działalności w okresie międzysesyjnym
9.
Informacja Komisji Rewizyjnej z prac w okresie międzysesyjnym
10.
Interpelacje i zapytania radnych
11.
Podjęcie uchwał w sprawie
a)
zmiany Uchwały nr XV/86/2015 Rady Miejskiej z dnia 17.12.2015r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023
c)
zmiany Uchwały Nr VII/36/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 30 kwietnia 2015r w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
d)
zmiany Uchwały Nr VII/37/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 30 kwietnia 2015r w sprawie opłaty od posiadania psów
e)
ustalenia opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących własnosć Gminy Grodzisk Wielkopolski
f)
zmiany Uchwały nr XXIX/184/98 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 2 kwietnia 1998r w sprawie określenia zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi gminny zasób nieruchomości
g)
nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 3939/3 położonej w Grodzisku Wielkopolskim, działek nr 79/1, 79/2i 81/1 położonych w obrębie Chrustowo, Gmina Grodzisk Wielkopolski oraz zobowiązania Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego do realizacji inwestycji infrastrukturalnej, służącej wykonywaniu zadań własnych gminy
h)
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu lotniska położonego w miejscowości Kąkolewo
i)
rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego
j)
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego
12.
Wolne głosy i wnioski
13.
Zakończenie posiedzenia