Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Wspólna
Posiedzenie w dniu 27 czerwca 2016, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Przedstawienie informacji o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym
5.
Omówienie projektów uchwał w sprawie:
a)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023
b)
zmian w budżecie gminy
c)
zmiany Uchwały Nr VII/36/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 30 kwietnia 2015r w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
d)
zmiany Uchwały nr VII/37/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 30 kwietnia 2015r w sprawie opłaty od posiadania psów
e)
ustalenia opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Grodzisk Wielkopolski
f)
zmiany Uchwały Nr XXIX/184/98 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 02.04.1998r w sprawie określenia zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi gminny zasób nieruchomości
g)
nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 3939/3 położonej w Grodzisku Wielkopolskim, działek 79/1, 79/2 i 81/1 położonych w obrębie Chrustowo, Gmina Grodzisk Wielkopolski oraz zobowiązania Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego do realizacji inwestycji infrastrukturalnej, służącej wykonywaniu zadań własnych gminy
h)
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu lotniska położonego w miejscowości Kąkolewo
i)
rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego
j)
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski