Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Rada Miejska
XXII Sesja w dniu 1 czerwca 2016, godz. 16:00, w sali CK RONDO ul.Kolejowa 12 w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji
2.
Powitanie radnych i zaproszonych gości
3.
Stwierdzenie quorum
4.
Przyjęcie porządku obrad
5.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
6.
Wybór protokolanta posiedzenia
7.
Informacja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o działalności w okresie międzysesyjnym
8.
Informacja Komisji Rewizyjnej z prac w okresie międzysesyjnym
9.
Interpelacje i zapytania radnych
10.
Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015, sprawozdania finansowego za 2015r oraz informacji o stanie mienia
11.
Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2015r oraz wniosku w sprawie absolutorium
12.
Przedstawienie opinii Regionlanej Izby Obrachunkowej
13.
Dyskusja nad sprawozdaniami
14.
Podjęcie uchwał w sprawie
a)
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok
b)
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego
c)
przyjęcia do wykonania przez Gminę Grodzisk Wielkopolski zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego
d)
zmian w budżecie gminy
e)
utworzenia jednostki organizacyjnej - Stołówki Gminne w Grodzisku Wielkopolskim i nadania jej statutu
f)
nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim
g)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu aktywizacji gospodarczej położonego pomiędzy ul.Mikołajczyka i Bukowską w Grodzisku Wielkopolskim
h)
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski zatwierdzonego Uchwałą Nr XLII/268/2002 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 19.09.2002r
15.
Wolne głosy i wnioski
16.
Zakończenie posiedzenia