Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Wspólna
Posiedzenie w dniu 30 maja 2016, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Przedstawienie informacji z prac Komisji w okresie międzysesyjnym
5.
Przedstawienie propozycji zakresu i terminu realizacji inwestycji pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Grodzisk Wlkp-Wioska, na odcinku od ul.Środkowej do granicy Gminy przez samorząd powiatowy.
6.
Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015
7.
Przedstawienie wniosku i opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2015
8.
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
9.
Omówienie projektów uchwał w sprawie:
a)
przyjęcia do wykonania przez Gminę Grodzisk Wielkopolski zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego
b)
zmian w budżecie gminy
c)
utworzenia jednostki organizacyjnej -Stołówki Gminne w Grodzisku Wielkopolskim i nadania jej statutu
d)
nadania imienia Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim
e)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu aktywizacji gospodarczej położonego pomiędzy ul.Mikołajczyka i Bukowską w Grodzisku Wielkopolskim
f)
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski zatwierdzonego Uchwałą Nr XLII/268/2002 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 19.09.2002r
10.
Sprawy bieżące
11.
Wolne głosy i wnioski