Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Rada Miejska
XX Sesja w dniu 28 kwietnia 2016, godz. 16:00, w sali CK Rondo ul.Kolejowa 12

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji
2.
Powitanie radnych i zaproszonych gości
3.
Stwierdzenie quorum
4.
Przyjęcie porządku obrad
5.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
6.
Wybór protokolanta posiedzenia
7.
Informacja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o działalności w okresie międzysesyjnym
8.
Informacja Komisji Rewizyjnej z prac w okresie międzysesyjnym
9.
Interpelacje i zapytania radnych
10.
Podjęcie uchwał w sprawie
a)
trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: przedszkoli,szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Gmina Grodzisk Wielkopolski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
b)
zmiany Uchwały Nr X/77/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 24.08.2011r w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom , którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz okreslenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela
c)
nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w Słocinie gm.Grodzisk Wielkopolski
d)
wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie nieruchomości w użytkowanie
e)
oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Wielkopolski
f)
nadania honorowego obywatelstwa
g)
nadania Medalu Honorowego "Zasłużony dla Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski"
h)
nadania Medalu Honorowego "Zasłuzony dla Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski"
i)
nadania Medalu Honorowego "Zasłużony dla Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski"
j)
nadania Medalu Honorowego "Zasłuzony dla Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski"
k)
nadania Medalu Honorowego " Zasłużony dla Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski"
l)
nadania Medalu Honorowego " Zasłużony dla Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski"
11.
Wolne głosy i wnioski
12.
Zakończenie posiedzenia