Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Wspólna
Posiedzenie w dniu 25 kwietnia 2016, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Przedstawienie informacji z prac Komisji Rady w okresie międzysesyjnym
5.
Omówienie projektów uchwał w sprawie:
a)
zmian w budżecie gminy
b)
trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych :przedszkoli, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Gmina Grodzisk Wielkopolski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
c)
zmiany Uchwały Nr X/77/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 24 sierpnia 2011r w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz okreslenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela
d)
nadania nazwy drodze wewnętrznej , polożonej w Słocinie gm. Grodzisk Wielkopolski
e)
wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie nieruchomości w użytkowanie
f)
oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Wielkopolski
g)
nadania honorowego obywatelstwa
h)
nadania Medalu Honorowego "Zasłużony dla Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski"
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski