Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Rada Miejska
XIX Sesja w dniu 23 marca 2016, godz. 16:00, w sali CK RONDO ul.Kolejowa 12 w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji
2.
Powitanie radnych i zaproszonych gości
3.
Stwierdzenie quorum
4.
Przyjęcie porządku obrad
5.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
6.
Wybór protokolanta posiedzenia
7.
Informacja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o działalności w okresie międzysesyjnym
8.
Informacja Komisji Rewizyjnej z prac w okresie międzysesyjnym
9.
Interpelacje i zapytania radnych
10.
Podjęcie uchwał w sprawie
a)
wyrażenia intencji zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Oborniki dotyczącego powierzenia tej Gminie zadania własnego w zakresie zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom w schronisku
b)
zmian w budżecie gminy
c)
nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017r
d)
przyjęcia do wykonania przez Gminę Grodzisk Wielkopolski zadania z zakresu właściwości Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
e)
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2016r.
f)
przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
g)
wyrażenia zgody na współdziałanie z Gminą Rakoniewice,Gminą Kamieniec, Gminą Wielichowo, Gminą Granowo i Powiatem Grodziskim w celu przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej
11.
Wolne głosy i wnioski
12.
Zakończenie posiedzenia