Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Wspólna
Posiedzenie w dniu 21 marca 2016, godz. 16:00, w sali CK Rondo ul. Kolejowa 12

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Przedstawienie informacji z prac Komisji w okresie międzysesyjnym
5.
Omówienie projektów uchwał w sprawie:
a)
wyrażenia intencji zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Oborniki dotyczącego powierzenia tej Gminie zadania własnego w zakresie zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom w schronisku
b)
zmian w budżecie gminy
c)
nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017r
Załączniki
fundusz sołecki
d)
przyjęcia do wykonania przez Gminę Grodzisk Wielkopolski zadania z zakresu właściwości Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
e)
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2016r.
f)
przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
g)
zmiany Uchwały Nr X/77/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 24 sierpnia 2011r w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
h)
wyrażenia zgody na współdziałanie z Gminą Rakoniewice,Gminą Kamieniec, Gminą Wielichowo, Gminą Granowo i Powiatem Grodziskim w celu przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski