Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Rada Miejska
XVII Sesja w dniu 25 lutego 2016, godz. 16:00, w sali CK RONDO ul.Kolejowa 12 w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji
2.
Powitanie radnych i zaproszonych gości
3.
Stwierdzenie quorum
4.
Przyjęcie porządku obrad
5.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
6.
Wybór protokólanta posiedzenia
7.
Informacja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o działalności w okresie międzysesyjnym
8.
Informacja Komisji Rewizyjnej z prac w okresie międzysesyjnym
9.
Interpelacje i zapytania radnych
10.
Podjęcie uchwał w sprawie
b)
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
c)
zmiany Uchwały nr XV/138/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 29 marca 2012r w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w mieście Grodzisk Wielkopolski, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu pobierania opłat
d)
zmiany Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 17 grudnia 2015r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Gmina Grodzisk Wielkopolski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
e)
zmiany Uchwały Nr XV/86/2015 Rady Miejskiej z dnia 17.12.2015r w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-2023
f)
wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
11.
Wolne głosy i wnioski
12.
Zakończenie posiedzenia