Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Rada Miejska
XVI Sesja w dniu 28 stycznia 2016, godz. 16:00, w sali CK RONDO ul.Kolejowa 12 w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji
2.
Powitanie radnych i zaproszonych gości
3.
Stwierdzenie quorum
4.
Przyjęcie porządku obrad
5.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
6.
Wybór protokolanta posiedzenia
7.
Informacja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o działalności w okresie międzysesyjnym
8.
Informacja Komisji Rewizyjnej z prac w okresie międzysesyjnym
9.
Interpelacje i zapytania radnych
10.
Podjęcie uchwał w sprawie
a)
zmiany uchwały Nr XV/88/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 17.12.2015r w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski.
b)
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2016-2023
c)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul.Zielonogórskiej i ul.Poznańskiej w Grodzisku Wielkopolskim
d)
przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu aktywizacji gospodarczej położonego przy ul.Fabrycznej w Grodzisku Wielkopolskim
e)
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
f)
przyjęcia do wykonania zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego
g)
określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Wielkopolski
h)
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2016
i)
ustalenia opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Grodzisk Wielkopolski
11.
Wolne głosy i wnioski
12.
Zakończenie posiedzenia