Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Wspólna
Posiedzenie w dniu 25 stycznia 2016, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Przedstawienie informacji z prac Komisji w okresie międzysesyjnym
5.
Omówienie projektów uchwał w sprawie:
a)
zmiany Uchwały Nr XV/88/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 17 grudnia 2015r w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski
b)
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2016-2023
c)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terebnu położonego w rejonie ul.Zielonogórskiej i ul.Poznańskiej w Grodzisku Wielkopolskim
d)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu aktywizacji gospodarczej położonego przy ul.Fabrycznej w Grodzisku Wielkopolskim
Załączniki
uchwała gsp
e)
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
f)
przyjęcia do wykonania zadania z zakresu właściwości Powiatu
g)
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
h)
określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Wielkopolski
i)
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2016
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski