Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Rada Miejska
XV Sesja w dniu 17 grudnia 2015, godz. 16:00, w sali CK RONDO ul.Kolejowa 12 w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji
2.
Powitanie radnych i zaproszonych gości
3.
Stwierdzenie quorum
4.
Przyjęcie porządku obrad
5.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
6.
Wybór protokólanta posiedzenia
7.
Informacja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o działalności w okresie międzysesyjnym
8.
Informacja Komisji Rewizyjnej z prac w okresie międzysesyjnym
9.
Interpelacje i zapytania radnych
10.
Podjęcie uchwał w sprawie
a)
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2016-2023
b)
uchwalenia budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na rok 2016
c)
opłaty targowej na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski
d)
trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż gmina grodzisk Wielkopolski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
e)
przystąpienia do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski
f)
zmiany Uchwały Nr III/11/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 29.01.2015r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2015-2023
g)
zniesienia formy ochrony przyrody
11.
Wolne głosy i wnioski
12.
Zakończenie posiedzenia