Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Wspólna
Posiedzenie w dniu 14 grudnia 2015, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Przedstawienie informacji z prac Komisji Rady w okresie międzysesyjnym
5.
Omówienie projektów uchwał w sprawie:
a)
opłaty targowej na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski
b)
trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Gmina Grodzisk Wielkopolski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
c)
przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Wielkopolski
6.
Omówienie projektu budżetu Gminy na rok 2016 i WPF na lata 2016-2023
7.
Sprawy bieżące
8.
Wolne głosy i wnioski