Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Rada Miejska
XIV Sesja w dniu 26 listopada 2015, godz. 16:00, w sali Centrum kultury RONDO w Grodzisku Wielkopolskim ul.Kolejowa 12

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji
2.
Powitanie radnych i zaproszonych gości
3.
Stwierdzenie quorum
4.
Przyjęcie porządku obrad
5.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Załączniki
sesja-29.10.2015
6.
Wybór protokolanta posiedzenia
7.
Informacja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o działalności w okresie międzysesyjnym
8.
Informacja Komisji Rewizyjnej z prac Komisji w okresie międzysesyjnym
9.
Interpelacje i zapytania radnych
10.
Podjęcie uchwał w sprawie
a)
zmian w budżecie gminy
b)
zmiany Uchwały Nr XIII/70/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 29.10.2015r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
c)
określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnegoi leśnego
d)
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r
e)
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
f)
przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016r
g)
przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2015-2019 dla Gminy Grodzisk Wielkopolski
h)
wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
i)
przyjęcia od Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego działek położonych na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski z przeznaczeniem na zagospodarowanie nieczynnego toru kolejowego na odcinku Grodzisk Wielkopolski - Borzysław
j)
udzielenia z budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2016r pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego na realizację zadania pod nazwą "Rozbudowa z przebudową Oddziału Chirurgicznego z podoodziałem Gastroenterologicznym w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim"
11.
Wolne głosy i wnioski
12.
Zakończenie posiedzenia