Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Wspólna
Posiedzenie w dniu 23 listopada 2015, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Przedstawienie informacji z prac Komisji Rady w okresie międzysesyjnym
5.
Omówienie projektów uchwał w sprawie:
a)
zmian w budżecie gminy
b)
zmiany Uchwały Nr XIII/70/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 29.10.2015r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
c)
okreslenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
d)
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r
e)
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
f)
przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
g)
przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2015-2019 dla Gminy Grodzisk Wielkopolski
h)
wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat.
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski