Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Rada Miejska
XIII Sesja w dniu 29 października 2015, godz. 16:00, w sali CK RONDO ul.Kolejowa 12 w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji
2.
Powitanie radnych i zaproszonych gości
3.
Stwierdzenie quorum
4.
Przyjęcie porządku obrad
5.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
6.
Wybór protokolanta posiedzenia
7.
Informacja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o działalności w okresie międzysesyjnym
8.
Informacja Komisji Rewizyjnej z prac Komisji w okresie międzysesyjnym
9.
Interpelacje i zapytania radnych
10.
Podjęcie uchwał w sprawie
b)
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
c)
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016r
d)
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski
e)
przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych , z jakich mogą być wykonane
f)
wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu
g)
zabezpieczenia w budżecie Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2016 rok środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Grodziskiego na realizację zadania pod nazwą "Rozbudowa z przebudową Oddziału Chirurgicznego z pododdziałem Gastroenterologicznym w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim.
11.
Informacja o złożonych przez radnych oraz pracowników samorządowych oświadczeniach majątkowych za rok 2014
12.
Wolne głosy i wnioski
13.
Zakończenie posiedzenia