Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Rada Miejska
XII Sesja w dniu 24 września 2015, godz. 16:00, w sali Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wielkopolskim ul.Kolejowa 12

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji
2.
Powitanie radnych i zaproszonych gości
3.
Stwierdzenie quorum
4.
Przyjęcie porządku obrad
5.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
6.
Wybór protokolanta posiedzenia
7.
Informacja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o działalności w okresie międzysesyjnym
8.
Informacja Komisji Rewizyjnej z prac Komisji w okresie międzysesyjnym
9.
Interpelacje i zapytania radnych
10.
Podjęcie uchwał w sprawie
b)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul.Zielonogórskiej w Grodzisku Wielkopolskim
c)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie projektowanej obwodnicy drogi krajowej
d)
ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
e)
wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim
f)
wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
g)
zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi powiatowej nr 2723P ulicy Drzymały w Grodzisku Wielkopolskim od km 10+029 do km 9+710 tj.na długości 0,319 km
h)
zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka ulicy Nowej w Grodzisku Wielkopolskim (droga powiatowa nr 2723P) od km 10+617 do km 10+029 tj. na długości 0,588
11.
Wolne głosy i wnioski
12.
Zakończenie posiedzenia