Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Wspólna
Posiedzenie w dniu 21 września 2015, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Przedstawienie informacji z prac Komisji Rady w okresie międzysesyjnym
5.
Omówienie projektów uchwał w sprawie:
a)
zmian w budżecie gminy
b)
przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul.Zielonogórskiej w Grodzisku Wielkopolskim
c)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegio dla obszaru położonego w rejonie projektowanej obwodnicy drogi krajowej
d)
ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
e)
wyboru ławników do Sądu Rejonowego
f)
wyboru ławników do Sądu Rejonowego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski