Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Rada Miejska
XI Sesja w dniu 27 sierpnia 2015, godz. 16:00, w sali CK RONDO w Grodzisku Wielkopolskim ul. Kolejowa 12

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji
2.
Powitanie radnych i zaproszonych gości
3.
Stwierdzenie quorum
4.
Przyjęcie porządku obrad
5.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
6.
Wybór protokólanta posiedzenia
7.
Informacja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o działalności w okresie międzysesyjnym
8.
Informacja Komisji Rewizyjnej z prac w okresie międzysesyjnym
9.
Interpelacje i zapytania radnych
10.
Podjęcie uchwał w sprawie
a)
zmian w budżecie gminy
b)
określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków WFOŚiGW w Poznaniu
c)
określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków WFOŚiGW w Poznaniu
d)
zniesienia pomnika przyrody
e)
zniesienia pomnika przyrody
f)
zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
g)
utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim
11.
Wolne głosy i wnioski
12.
Zakończenie posiedzenia