Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Rada Miejska
X Sesja w dniu 25 czerwca 2015, godz. 16:00, w CK RONDO ul.Kolejowa 12

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji
2.
Powitanie radnych i zaproszonych gości
3.
Stwierdzenie quorum
4.
Przyjęcie porządku obrad
5.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
6.
Wybór protokolanta posiedzenia
7.
Informacja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o działalności w okresie międzysesyjnym
8.
Informacja Komisji Rewizyjnej z prac w okresie międzysesyjnym
9.
Interpelacje i zapytania radnych
10.
Podjęcie uchwał w sprawie
a)
zmiany Uchwały Nr III/11/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 29.01.2015r w sprawie uchwalenia WPF Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2015-2023
c)
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski w 2015r
d)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lotniska położonego w miejscowości Kąkolewo
e)
regulaminu określającego zasady korzystania z boiska sportowego w Kąkolewie
f)
powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
g)
utworzenia obwodu głosowania w SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim przy ul.Mossego 3
11.
Wolne głosy i wnioski
12.
Zakończenie posiedzenia