Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Rada Miejska
VIII Sesja w dniu 28 maja 2015, godz. 16:00

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji
2.
Powitanie radnych i zaproszonych gości
3.
Stwierdzenie quorum
4.
Przyjęcie porządku obrad
5.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Załączniki
sesja- 30.04.2015r
6.
Wybór protokólanta posiedzenia
7.
Informacja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o działalności w okresie międzysesyjnym
8.
Informacja Komisji Rewizyjnej z prac w okresie międzysesyjnym
9.
Interpelacje i zapytania radnych
10.
Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014, sprawozdania finansowego zarok 2014 oraz informacji o stanie mienia
11.
Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2014 oraz wniosku w sprawie absolutorium
12.
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
13.
Dyskusja nad sprawozdaniami
14.
Podjęcie uchwał w sprawie
a)
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014
b)
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego
c)
zmiany Uchwały Nr III/11/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 29.01.2015r w sprawie uchwalenia WPF Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2015-2023
d)
zmian w budżecie gminy
e)
przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Wielkopolski.
15.
Wolne głosy i wnioski
16.
Zakończenie posiedzenia