Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Wspólna
Posiedzenie w dniu 25 maja 2015, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Przedstawienie informacji z prac Komisji Rady w okresie międzysesyjnym
5.
Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2014
6.
Przedstawienie wniosku i opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2014.
7.
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
8.
Omówienie projektów uchwał w sprawie:
a)
zmian w budżecie gminy
b)
zmiany Uchwały Nr III/11/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 29.01.2015r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 dla Gminy Grodzisk Wielkopolski
9.
Sprawy bieżące
10.
Wolne głosy i wnioski