Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Rewizyjna
Posiedzenie w dniu 7 maja 2015, godz. 10:00, w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Załączniki
k.r. -29.04.2015
4.
Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2014
5.
Przygotowanie i podpisanie protokołu, wniosku i opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski