Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Rada Miejska
VI Sesja w dniu 26 marca 2015, godz. 16:00, w Centrum Kultury RONDO ul.Kolejowa 12

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji
2.
Powitanie radnych i zaproszonych gości
3.
Stwierdzenie quorum
4.
Przyjęcie porządku obrad
5.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Załączniki
sesja v
6.
Wybór protokólanta posiedzenia
7.
Informacja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o działalności w okresie międzysesyjnym
8.
Informacja Komisji Rewizyjnej z prac w okresie międzysesyjnym
9.
Interpelacje i zapytania radnych
10.
Podjęcie uchwał w sprawie
a)
zmian w budżecie gminy
b)
nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 r
c)
zmiany Uchwały Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 31.03.2011r w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
d)
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
e)
nieodpłatnego przyjęcia od PKP S.A z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego działek położonych na terenie miasta Grodzisk Wielkopolski na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych w dziedzinie transportu
f)
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 159/1, 159/2, 160, 161, 162, 163, 164/1, 164/2, 170/3, 170/4, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 oraz fragment działki nr 168/1, położone w Słocinie – etap I
g)
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 159/1, 159/2, 160, 161, 162, 163, 164/1, 164/2, 170/3, 170/4, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 oraz fragment działki nr 168/1, położone w Słocinie – etap II, III, IV,V
h)
wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości w Gminie Grodzisk Wielkopolski
i)
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2015 roku.
j)
utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Mossego 3
k)
załatwienia skargi z dnia 19 lutego 2015r na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim.
l)
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim na 2015 rok.
11.
Wolne głosy i wnioski
12.
Zakończenie posiedzenia