Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Wspólna
Posiedzenie w dniu 23 marca 2015, godz. 16:00, w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Przedstawienie informacji z prac Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym
5.
Omówienie projektów uchwał w sprawie:
a)
zmian w budżecie gminy
b)
nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku
c)
zmiany Uchwały Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 31.03.2011 w sprawie poboru podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
d)
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
e)
nieodpłatnego przyjęcia od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie prawa wieczystego użytkowania działek połozonych na terenie miasta Grodzisk Wielkopolski na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych w dziedzinie transportui
f)
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 159/1,159/2,160, 161, 162,163,164/1,164/2,170/3,170/4,172,173,174, 175,176,177,178 oraz fragment działki nr 168/1 , położone w Słocinie- etap I
g)
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 159/1,159/2,160, 161, 162,163,164/1,164/2,170/3,170/4,172,173,174, 175,176,177,178 oraz fragment działki nr 168/1 , położone w Słocinie- etap II,III, IV i V
h)
wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości w Gminie Grodzisk Wielkopolski
i)
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski
j)
utworzenia obwodu głosowania w SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Mossego 3
k)
załatwienia skargi z dnia 19 lutego 2015r na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim
l)
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim na 2015 rok.
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski