Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Rada Miejska
III Sesja w dniu 29 stycznia 2015, godz. 16:00

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji
2.
Powitanie radnych i zaproszonych gości
3.
Stwierdzenie quorum
4.
Przyjęcie porządku obrad
5.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Załączniki
sesja ii
6.
Wybór protokólanta posiedzenia
7.
Informacja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o działalności w okresie międzysesyjnym
Załączniki
spraw. stycz 15
8.
Interpelacje i zapytania radnych
9.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a)
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
b)
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
c)
zwolnień w podatku od nieruchomości
d)
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2015-2023
e)
uchwalenia budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na rok 2015
f)
zmiany Uchwały nr XV/126/2012 Rady Miejskiej z dnia 23.02.2012r dot.ustalenia opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Grodzisk Wielkopolski
g)
przyjęcia do wykonania zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego
h)
wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Polskich Kolei Państwowych S.A.
i)
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Wielkopolski.
j)
ustanowienia reprezentanta Gminy Grodzisk Wielkopolski w Stowarzyszeniu Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych
k)
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu GPK sp.z.o.o w Grodzisku Wielkopolskim na lata 2015-2019.
10.
Wolne głosy i wnioski
11.
Zakończenie posiedzenia