Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Rada Miejska
XXXI Sesja w dniu 23 marca 2017, godz. 16:00, w sali CK RONDO ul.Kolejowa 12 w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie Sesji
2.
Powitanie radnych i zaproszonych gości
3.
Stwierdzenie quorum
4.
Przyjęcie porządku obrad
5.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Załączniki
sesja- 23.02.2017
6.
Wybór protokolanta posiedzenia
7.
Informacja Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego o działalności w okresie międzysesyjnym
8.
Informacja Komisji Rewizyjnej z prac w okresie międzysesyjnym
9.
Interpelacje i zapytania radnych
10.
Podjęcie uchwał w sprawie
a)
zmian w budżecie gminy
b)
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2017-2023
c)
nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018r
d)
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
e)
określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisk Wielkopolski
f)
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
g)
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski w 2017 roku.
11.
Wolne głosy i wnioski
12.
Zakończenie posiedzenia