Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim / Komisja Wspólna
Posiedzenie w dniu 20 marca 2017, godz. 16:00, w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Dyskusja

1.
Otwarcie posiedzenia
2.
Przyjęcie porządku obrad
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4.
Przedstawienie informacji z prac Komisji w okresie międzysesyjnym
5.
Omówienie projektów uchwał w sprawie:
a)
zmian w budżecie gminy
b)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2017-2023
c)
nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018r
d)
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
e)
określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisk Wielkopolski
f)
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
g)
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski w 2017 roku.
6.
Sprawy bieżące
7.
Wolne głosy i wnioski